BCS XP

Aynı anda birden fazla rutin veya acil hastadan birden fazla farklı koagülasyon testlerini analiz yapabilen tam otomatik koagülasyon otoanalizörüdür.

  • Konsolidasyon
  • Fonksiyonel Bağımsızlık

DETAYLI İNCELEME

  • Detaylı Açıklama
  • Teslimat Süresi

1. Aynı anda birden fazla rutin veya acil hastadan birden fazla farklı koagülasyon testlerini analiz yapabilen tam otomatik koagülasyon otoanalizörüdür.

2. Saatte 380 PT veya aynı anda 325 PT ve aPTT veya aynı anda 270 PT,aPTT, Fibrinojen, Anti TrombinIII zamanı çalışabilmektedir. Bir hastadan özel santrifüj kuvveti ile farklı 20 adet veya daha üstü testi aynı anda random acces çalışabilmektedir. Testine göre sonuçlar saniye,%,INR,mg/dl,g/l şeklinde alınmaktadır.

3. Okuma, inkübasyon, reaktif ve plazma pipetlemelerini aynı makine üzerinde kullanıcını programlaması ile herhangi bir ek müdahale olmadan otomatik olarak yapabilmektedir. Kullanıcı hasta ve test programlamasını fare (Mouse) yardımıyla basitçe yapabilmektedir.

4. Cihazın ölçüm prensibi satrifügal kuvvetle oluşan pıhtının Xenon lambalar yardımı ile kinetik reaksiyonun ölçülmesidir. Bu ölçüm neticesinde aynı cihaz üzerinde programda ve cihazda herhangİ bir değişiklik yapmadan bir veya birden fazla hastadan Clotting,Chromogenic,Immunologic olmak üzere 3 farklı test metodundan bir veya birden fazla testi aynı anda yapabilmektedir. Ölçümler 340-405-570 nm lik filitreler neticesinde olmalı testin ve serumun durumuna göre (lipemik, hemolitik, ikterik gibi) cihaz her hangi bir uyarıya gereksinim duymadan uygun filitreyi seçip ölçüm yapılmaktadır.

5. Cihaz özel rack (spor) sistemi ile reaktif ve plazma yükleme imkanı vermektedir. Hasta plazması 10’lu racklerde farklı boyutlarda olsa bile aynı anda 2 ila 5 ml’lik tüplerde yükleme imkânı yapabilmektedir. Cihaz aynı anda 10 adet rack’ı (100 hasta plazması) çalışabilmekte işi biten rack geri vermekte bu sayede yeni hasta plazması yüklemeye imkan sağlamaktadır. Bu yükleme esnasında diğer hasta plazmalarında pipetleme kesintiye uğramamaktadır. Böylece arka arkaya kesintisiz yeni hasta yüklemesi özelliği olmaktadır.

Bu yükleme tanımlarında acil olarak belirtilenleri cihaz öncelik tanımakta ve her zaman sonsuz sayıda acil hasta yükleme imkanı olmaktadır. Tüm hasta tüplerinden barcode okuma imkanı olmakta bu okuma kullanıcı müdahalesi ile değil cihaza tüpleri yerleştirilmesi ile rack içinden olmaktadır. Koda göre cihaz hastadan istenen testleri hastane network- (merkezi bilgisayar) ortamından alıp otomatik olarak çalışmakta ve sonuçları aynı ortama geri göndermektedir. Cihazda herhangi bir start (başlatma) tuşuna gerek duyulmamakta testler rackların yerlerine yerleştirilmesi sonucu otomatik olarak iç bölüme alınıp otomatik olarak prob yardımı ile seviye kontrolünün ardından hemen çalışmaya başlamaktadır. Kullanıcı cihaza bağlı kalmaksızın tüm hasta tüplerini istediği yere yerleştirebilmektedir.

6. Cihazda ölçümler için tek kullanımlık rotorlar yapılmaktadır. Rotorlar 20 bölmeli olmakta (her bir test için bir bölme) her bölmede ise 4 odacık olmaktadır. İlk odacık plazma ikinci odacık sulandırmalar (test ihtiyaç duyuyor ise) üçüncü odacık reaktif ve son odacık santrifüj ile (merkezkaç kuvveti ile) karışan reaktif ve plazmanın ölçümü için kullanılmaktadır. Odacıklar pipetleme esnasında reaktif ve plazma karışımını önleyecek yapıda olmakta (reaksiyonun erken başlama riskini ortadan kaldırmak için) böylece sonuçlar riskli sonuçlar önlenmektedir. Ölçüm bölümünde rotorlar için 5 özel bölüm olmaktadır. İlk bölüm toplam 20 rotoru (400 küvet) alacak kapasitede, görevi testlerin işleyişini bölmeden istenildiği zaman istenilen miktarlarda araka arkaya kesintisiz rotor yükleme yeri olmakta, ikinci bölüm reaksiyon öncesi ön ısıtma (37 dereceye getirme) yeri olmaktadır, üçüncü bölüm reaksiyon için gereken plazma ve reaktiflerin pipetlemelerinin yapıldığı yer, dördüncü bölüm santrifüj ve okuma yeri, beşinci yer ise atık bölümü olmaktadır. Bu bölümler arası irtibat robotik kol yardımı ile kullanıcı müdahalesi olmadan tam otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Okumalar saniyede iki defa gönderilen ışık şiddeti ile gerçekleştirilmektedir.

7. Cihaz 37 derecede ısısı sabit olarak tutulup sürekli ısı kontrolü yapılan, (içine aldığı reaktif veya plazmayı 37 dereceye getirmek için) reaktif ve plazmaların sürekli seviyesini kontrol edebilen tek kanallı XYZ yönlerine hareketli iki adet iğnesi bulunmaktadır. Bu iğnelerden biri reaktif diğeri ise plazmaları pipetleme görevini üstlenmektedir. Pipetleme öncesi iğneler seviye tespiti sonrası istenen test ve plazma hacimlerinde eksiklik tespit eder ise bunu kullanıcıya bildirmektedir. Bu iğneler cihaz tarafından veya kullanıcının emri ile distile ve özel temizleme solüsyonları ile iç ve dış yüzeyleri otomatik olarak temizlenmektedir. Bu temizlik her test veya plazma pipetlemeleri esnasında otomatik olarak yapılıp reaksiyon çapraz reaksiyon engellenmektedir. İğnede herhangi tek kullanımlık malzeme (pipet ucu, hortum, peri statik pompa gibi) kullanılmamaktadır.

8. Cihazda 30 adet farklı test çalışılabilmektedir ve bu testler için 30 reaktif (20 adedi soğutmalı) ve 38 adet cup (gode) (kontrol,standart ve defficient plazmalar için) yükleme yeri olmaktadır. Tüm reaktif,kontrol ve standartlar direk olarak şişeden çalışılabilmeli ve eğik durması sebebi ile ölü hacim çok az olmaktadır. Tüm reaktif,kontrol ve standartlar barcode ile otomatik olarak tanımalı kullanıcının müdahalesine veya cihaz zorlamasına gerek olmadan serbestçe yerleştirilebilmektedir. Aynı anda farklı tip ve boyutta reaktif şişeleri yüklenebilmekte, aynı anda aynı testten birden fazla reaktif şişesi yerleştirilebilmekte cihaz az olan reaktifi bitirip otomatik olarak diğer reaktifden testlere devam etmektedir.

9. Cihaz aynı testte ait farklı lotlardan kalibrasyonu hafızasında tutmakta lot numarasına göre ilgili kalibrasyonu kullanmaktadır. Cihaz her çalışmada reaktif durumunu (stabilite,hacim, vs) kontrol etmekte herhangi problem karşısında test başlamadan önce kullanıcıyı uyarabilmekte veya bu bilgiler ekranda gözlenebilmektedir. Reaktif çalışma anında bile çalışmaya kesilmeden yüklenebilmektedir. Cihaz aynı tette ait 10 farklı kalibrasyon eğrisini hafızada tutabilmektedir. Kalibrasyon normal hasta çalışmaları ile aynı anda yapılabilmektedir.

10. Cihaz bir gün içinde yapmış olduğu tüm işlemleri (çıkan hasta sonuçları,uyarılar,testlerin bitiş zamanı gibi) ekranda göstermeli, sesli ve yazılı olarak kullanıcıyı uyarmaktadır. Cihaz arka arkaya yükleme yapılabilme (walk away sistem) özelliğine sahiptir.

11. Cihaz fibrinojeni hem PT üzerinden (Derived metot), hemde ayrı kendi reaktifi ile Clauss metodu ile de hesaplayabilmektedir.

12. Cihazda kalibrasyon isteyen testler yalnızca lot numaraları değiştikçe kalibrasyona tabi tutulmalıdır. (Sarfiyat böylece düşmektedir) Cihaz kalibrasyonunu otomatikman kendisi gerekli standart/kalibrasyon plazmasını kullanıcıya gereksinim duymadan dilue ederek yapabilmektedir. Aynı şekilde hasta plazmalarının çalışmasında da dışarıda özel manuel dilusyona ihtiyaç duyulmamaktadır. Yüksek çıkan hasta sonuçlarını veya fibrin oluşununun yakalanamaması durumunda otomatik olarak yeniden hasta plazmasını tekrar ederek çalışmaktadır.

13. Laboratuvarın çalışma prensibine özgü kalite kontrol programı cihaza programlanabilmekte sınırların dışında çıkan sonuçları anında kullanıcıyı sesli ve görüntülü olarak uyarabilmektedir. Cihazdan çeşitli türde istatistik alınabilmektedir. (Şişeden çıkan test miktarı, çalışılan test sayısı, vs.)

14. Cihaz D-dimer testini kalibratörler vasıtası ile kalibre edebilmekte ve gerçek kantitatif sonuca ulaşabilmektedir.

15. Cihazın bilgisayarı gerçek multitasking yapabilen 32 bitlik Macintosh Finder işletim sistemini kullanmaktadır. Gerektiğinde hasta sonuçlarını burada saklayabilmektedir. Cihaz Rs 232 çıkışı olmaktadır. Aynı zamanda çift yönlü (interface/host connection) bağlantısı yapılabilmektedir.

16. Analizör ve bilgisayar 100,120,220 veya 240 volt 50/60 Hz 120VA akımda çalışmaktadır.

Lütfen iletişime geçiniz..